Việc quan trọng

– Anh làm thế nào mà gia đình lúc nào cũng yên ấm vậy? – người hàng xóm hỏi anh chồng hạnh phúc.

Anh chồng thong thả:

– Tụi này đã thoả thuận trước khi lấy nhau là việc gì quan trọng thì do tôi quyết định, còn việc gì không quan trọng thì để vợ tôi lo.

– Vậy rồi sao?

– Suốt mười năm qua chẳng có việc gì quan trọng cả.

Nguyễn Duy Trường

Leave A Reply

Your email address will not be published.